Càlcul del tipus d'interès mitjà ponderat

El tipus d'interès mitjà ponderat és el tipus d'interès agregat de tots els deutes. El càlcul d’aquest percentatge consisteix a agregar tots els pagaments d’interessos del període de mesura i dividir-los per l’import total del deute. La fórmula és:

Pagaments d’interessos agregats ÷ Deute agregat pendent = Tipus d’interès mitjà ponderat

Per exemple, una empresa té un préstec de 1.000.000 de dòlars pendent pel qual paga un tipus d’interès del 6%. També té pendent un préstec de 500.000 dòlars pel qual paga un tipus d’interès del 8%. L’import anual pagat pel primer préstec és de 60.000 dòlars i l’import anual pagat pel segon préstec és de 40.000 dòlars. Aquesta informació resulta en el següent càlcul del tipus d’interès mitjà ponderat del deute de l’empresa:

(Interès de 60.000 $ + Interès de 40.000 $) ÷ (Préstec de 1.000.000 $ + Préstec de 500.000 $)

= Interès de 100.000 dòlars / préstec de 1.500.000 dòlars

= Tipus d'interès mitjà ponderat del 6,667%

Aquest càlcul és freqüentment utilitzat per les persones que consideren consolidar els seus deutes i volen entendre el tipus d'interès mitjà ponderat d'aquests deutes abans de fer-ho, per veure si obtindran un bon acord del prestador de la consolidació.