Un altre ingrés

Els altres ingressos són els ingressos derivats d’activitats no relacionades amb l’objectiu principal d’una empresa. Per exemple, un fabricant de rentadores obté ingressos per lloguer subarrendant a tercers un espai d’oficina no utilitzat; aquests ingressos per lloguer es classificarien com a altres ingressos al compte de pèrdues i guanys de l’empresa. Altres tipus d’ingressos que normalment es classifiquen com a altres ingressos són els ingressos per interessos, els guanys per la venda d’actius i els guanys derivats de transaccions de divises. El tipus exacte de transacció caracteritzat com altres ingressos variarà segons el negoci.