Definició de riscos no sistemàtics

El risc no sistemàtic és un perill específic per a una empresa o indústria. La presència de riscos no sistemàtics significa que el propietari dels valors d’una empresa corre el risc de canvis adversos en el valor d’aquests valors a causa del risc associat a aquesta organització. Aquest risc es pot reduir diversificant les seves inversions en diverses indústries. En fer-ho, els riscos associats a cada títol de la cartera tendiran a cancel·lar-se. La millor manera de reduir el risc no sistemàtic és diversificar àmpliament. Per exemple, un inversor podria invertir en valors originats en diverses indústries diferents, així com invertir en valors públics. Alguns exemples de risc no sistemàtic són:

  • Un canvi en la normativa que afecta un sector

  • L’entrada d’un nou competidor en un mercat

  • Una empresa es veu obligada a recuperar un dels seus productes

  • Es constata que una empresa ha preparat estats financers fraudulents

  • Un sindicat es dirigeix ​​a una empresa per obtenir una sortida dels empleats

  • Un govern estranger expropia els actius d’una empresa concreta

Un inversor pot ser conscient d'alguns dels riscos associats a una empresa o indústria específica, però sempre hi ha riscos addicionals que apareixeran de tant en tant.

L’ús de la diversificació encara sotmetrà l’inversor al risc sistèmic, que és un risc que afecta el mercat en general.