La relació entre els estats financers

Els estats financers estan formats pel compte de pèrdues i guanys, el balanç i l’estat dels fluxos d’efectiu. Aquestes tres afirmacions estan interrelacionades de diverses maneres, tal com s’indica als punts següents:

  • La xifra de resultats nets del compte de pèrdues i guanys s’afegeix a la partida de resultats acumulats del balanç, que modifica l’import del patrimoni net que figura al balanç.
  • La xifra de beneficis nets també apareix com a línia de comanda a la secció de fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació de l'estat de fluxos d'efectiu.
  • Els canvis en diverses partides del balanç es produeixen a les partides del flux de caixa que figuren a l’estat de fluxos d’efectiu. Per exemple, un augment de l'import pendent d'un préstec apareix tant a la secció de passius del balanç (com a saldo continu) com a la secció de fluxos d'efectiu de les activitats de finançament de l'estat de fluxos d'efectiu (en l'import de la canvi).
  • El saldo de caixa final del balanç també apareix a l'estat de fluxos d'efectiu.
  • La compra, venda o altra disposició d’actius apareix tant al balanç (com a reducció d’actius) com al compte de pèrdues i guanys (si s’escau).

En resum, els estats financers estan molt relacionats. En conseqüència, en revisar els estats financers d'una organització, s'hauria d'examinar tots els estats financers per obtenir una imatge completa de la seva situació financera.