Horari de suport

Un calendari de suport és una detallada detallació del contingut d'un compte. És freqüentment utilitzat pels auditors com a part de l’examen dels registres comptables d’un client, durant la seva auditoria dels estats financers de la firma. Els horaris de suport s’emmagatzemen als documents de treball d’auditoria.

El terme també es pot referir a la divulgació d’informació addicional que s’acompanya als estats financers d’una empresa, com ara un calendari de pagaments restants d’arrendament, o ingressos i despeses per segment de negoci o tipus d’immobilitzat fix. Aquests calendaris estan destinats a ampliar la informació continguda en els estats financers i solen estar obligats per la norma comptable aplicable, com ara els PCGA o les NIIF.