Inventari final

L'inventari final és el cost d'aquests béns disponibles al final d'un període d'informes. El cost agregat d’aquest inventari s’utilitza per obtenir el cost dels béns venuts d’una empresa que utilitza el sistema d’inventari periòdic. Segons el sistema periòdic, el cost dels béns venuts es deriva de la següent manera:

Cost dels béns venuts = Inventari inicial + Compres - Inventari final

L’inventari final consta de tres tipus d’inventari, que són:

  • Matèries primeres. Es tracta dels materials que s’utilitzen per construir béns acabats, que encara no s’han transformat.

  • Treball en procés. Es tracta de matèries primeres que estan en procés de transformació en productes acabats.

  • Productes acabats. Es tracta de productes completament preparats per a la venda. Una variació en què les mercaderies es compren en forma final als fabricants i després es venen s’anomena mercaderia.

L’inventari final es registra al seu cost d’adquisició. A més, si es constata que el valor de mercat dels articles d’inventari ha disminuït, s’han de registrar al menor cost o valor de mercat. El risc d'aquesta reducció augmenta si l'inventari es manté durant un període llarg de temps o si els preus de mercat són volàtils.

Una tendència a acabar amb els saldos d’inventari que augmenta amb el pas del temps pot indicar que alguns inventaris estan quedant obsolets, ja que l’import hauria de ser aproximadament el mateix que una proporció de vendes.