Contracte onerós

Un contracte onerós és un contracte en el qual el cost agregat necessari per complir l'acord és superior al benefici econòmic que se n'obtindria. Aquest contracte pot representar una càrrega financera important per a una organització. Quan s’identifica un contracte onerós, una organització hauria de reconèixer l’obligació neta associada a aquest com un passiu meritat i despesa compensatòria en els estats financers. Això s'hauria de fer tan aviat com s'anticipi la pèrdua.

Pot sorgir un contracte onerós en relació amb la venda de mercaderies, quan el preu de mercat disminueix per sota del cost necessari per obtenir, extreure o produir una mercaderia. Un altre exemple de contracte onerós és quan un arrendatari encara està obligat a fer pagaments segons els termes d’un arrendament operatiu, però ja no utilitza l’actiu. L'import de la resta de pagaments d'arrendament, menys els ingressos de subarrendament compensatius, es considera l'import de l'obligació que s'ha de reconèixer com a pèrdua.