Dividends declarats

Els dividends declarats es refereixen als dividends que han estat autoritzats pel consell d’administració, però que encara no s’han pagat als inversors. Fins a pagament, els dividends declarats són responsabilitat de la corporació. Si els dividends s'han de pagar en el termini d'un any (com sol passar), aquest passiu es classifica com un passiu corrent al balanç de l'entitat emissora.