La diferència entre l’interès simple i l’interès compost

Hi ha dues maneres perquè un prestador pugui cobrar els interessos d’un préstec, que són els mètodes d’interès simple i d’interès compost. Els interessos simples es calculen basant-se únicament en un percentatge de l’import prestat, mentre que els interessos composts es calculen en funció d’un percentatge de l’import i dels interessos prestats. Com més alta sigui la freqüència de composició, més gran serà el retorn per al prestador. Aquestes variacions de com es deriva el càlcul donen lloc a les diferències següents:

  • Import carregat. L’import dels interessos cobrats és menor quan s’utilitzen interessos simples, ja que aquest càlcul no inclou cap càrrec per cap interès pendent. La quantitat cobrada quan s’utilitza el compost pot variar, depenent de la freqüència amb què es faci el càlcul del compost. Per exemple, un préstec que es composa diàriament donarà lloc a pagaments més grans que un préstec que només es composa semestralment.

  • Saldar. Com que no hi ha cap càrrec per cap interès pendent, és menys costós per al prestatari pagar un simple préstec d'interès.

  • Director. El saldo principal d’un préstec continua sent el mateix quan s’utilitzen interessos simples, tret que es pagui específicament el saldo del préstec. El saldo principal augmenta quan s’utilitza la composició, ja que s’afegeixen més interessos al préstec, que potser no es pagaran pels pagaments del préstec.

Els interessos simples s’apliquen més sovint als préstecs a curt termini que s’allarguen per menys d’un any, mentre que els interessos compostos s’apliquen gairebé sempre als préstecs amb períodes més llargs.