Com es calcula el valor de mercat d’una empresa

Hi ha diverses maneres de calcular el valor de mercat d’una empresa. Això és d’importància crítica per a un inversor que vol entendre si té sentit comprar o vendre accions d’una empresa. Quan les accions d’una empresa ja són de titularitat pública, la manera més senzilla de calcular el seu valor de mercat és multiplicar el nombre d’accions pendents pel preu actual al qual les accions venen a la borsa de valors corresponent. Si les accions només es negocien sense recepta, el volum de negociació pot ser tan reduït que els preus de negociació no siguin realistes. Si és així, una alternativa raonable és desenvolupar un múltiple de les vendes per a aquelles empreses que tinguin un volum de negociació raonable als seus preus de mercat i aplicar aquest múltiple a les vendes del negoci. Aquest darrer enfocament pot estar sotmès a certa incertesa, ja que les entitats de comparació més sòlides poden valer més que les empreses per a les quals es compila una valoració. Si és així, és probable que es generi un valor de mercat excessivament alt.

Com a exemple de la primera situació, una empresa té 1.000.000 d’accions ordinàries en circulació, que cotitzen a 30 dòlars en una gran borsa nacional. El seu valor de mercat és de 30.000.000 de dòlars. Com a exemple de la segona situació, una empresa desenvolupa un valor de mercat per si mateixa basat en una comparació amb un altre negoci. L’altre negoci té una relació entre vendes i valor de mercat de 0,5 a 1. L’empresa que es mesura té vendes de 5.000.000 de dòlars, de manera que el seu valor de mercat derivat és de 2.500.000 de dòlars.